LUKK VINDU
 

Kontraktsvilkår  |  ADATA.NO  [Active Data Norge]1.01. Spesifisering og parter

Denne bindende kontrakten gjelder mellom ADATA.NO - Active Data Norge Avd Synnes (883428722, heretter Adata) og kunde i siste ledd. Kontrakten er også bindende for kundes eventuelle mellomledd (agent/partner/proforma). Kontrakt er bindende for bestillende kontaktperson i ordre, uavhengig av om et organisasjonsnummer (selskap/organisasjon) er knyttet til kundeforholdet. Kontrakt og ansvar følger kontaktperson selv om organisasjonen slettes/fusjoneres m.v. på et senere tidspunkt. Brukere av tjenester godkjenner bruk av elektronisk registrering og cookies, samt datalagring i henhold til norsk og internasjonal lov. Kontrakt inngås av kunde gjennom manuell bekreftelse via obligatorisk onlineskjema/mail/sms-aksept (IP-adresse, dato/tid - og annen pakkedata) eller fysisk signatur.

1.02. Kontraktens virkefelt, oppsigelsefrist og varighet

Bestilling av Adatas produkter omhandler ett eller flere av følgende: Domeneregistrering, Web/mailhosting, Konsulentvirksomhet, Webutvikling (gjelder standard prising/rabattert/gratis-tjenester). Bindende avtale gjelder for innhold i avtaletekst og beskrevne vilkår på adata.no. Hvis del av domene/tjeneste blir utilgjengelig, gjelder avtale for restinnholdet. Det bekreftes å ha forstått vilkår, tilbud og abonnement. Oppsigelse av domene/webabonnement senest 90 dager [tre - 3 mnd] før selve etableringsmåned (og før utsendelse av abonnementsfornyelse). Abonnement av webtjenester bindes ett år og løper til det blir sagt opp av kunde. Oppsigelse kan KUN gjøres via godkjent skjema på www.adata.no/oppsigelse/

1.03. Garantier og ansvarsforhold

Adata garanterer service og support for samtlige tjenester som kunden har betalt for hos Adata. Dette inkluderer sjekk og feilretting av systemer hos Adata. For feil eller assistanse for tjenester/programvare/script kunde har anskaffet hos andre leverandører (herunder webprogram, epostprogram osv.), må eventuell konsulentbistand bestilles hos Adata eller partnere. Det forpliktes varsling ved vedlikehold, med unntak av uforskyldt feilretting og kritiske oppgraderinger av servere. Som regelmessig kvalitetssikrer forbeholder Adata seg retten til å oppdatere og oppgradere servertilbudet. I tillegg til kvalitet og rutinekontroll av serverne, vil også sikkerhetsmessige tiltak gjøre det nødvendig med teknisk vedlikehold. Adata fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle virkninger dette kan ha for kunde og/eller andre aktører.

Adata forpliktes å holde kunder og berørte ajour med driftsmessige endringer (serverstatus), og forplikter seg likeledes til å rette opp feil og mangler som til enhver tid kan oppstå i relasjon til serverdriften. Eventuelle feil eller separate innstillinger/policy hos eksterne leverandører av internett/linjer/fiber er utenfor Adatas ansvarsforhold. Så lenge web/mail/tjenesteserver fungerer online hos Adata, må problem tas opp med ekstern leverandør. Adata fraskriver seg ansvar for alle force majeure forhold.

Innhold på internettsider (inkludert grafisk/media presentasjon) må ikke stride mot norsk lov. Masseutsendelse av mail (program, kopi-adresser av stor størrelse o.l.) eller annen virksomhet i tilknytning til dette, eller innstallasjon av program/filer med tilsiktet/utilsiktet skadelig kode, eller program/websider som genererer svært stor belastning (bandwidth/trafikk/memory) på server og andre kundekonti, er ikke tillatt. Ved massiv trafikkforventning plikter bruker å gjøre Adata oppmerksom på dette, og evt. få tilbud om større web/VPS/egen dedikert server. Sidene vil stenges umiddelbart og uten forvarsel hvis brudd på disse bestemmelsene oppstår. Evt. tap av filer/mail er da utenfor Adatas ansvar.


Bruker av Adatas tjenester er juridisk ansvarlig for alt innhold på websiden (tekst, bilde, video, audio) som kunde, inkludert mellomledd eller part sammen med kunde. Ved bruk av brukernavn/ID og passordbeskyttede tjenester, er kunden selv ansvarlig for disse. Kundens serverbaserte filer på server må lagres lokalt hos kunde. Adata fraskriver seg ethvert ansvar økonomisk eller juridisk for kundens filer, tap av disse ved feil og/eller korrupt innlogging, hvis ikke separat avtale er gjort med Adata. Dette gjelder også ved feil/dobbel-registreringer og andre forhold knyttet til domeneetableringer. Videresalg av Adatas tjenester inkl. domene/mail/serverplass er ikke tillatt uten avtale.

1.04. Informasjon, abonnementsavslutning, filsletting, mailingliste mv.

Adata forplikter seg til å varsle kunde om endringer i tjenestetilbud som kan påvirke kundens forhold til sine tjenester på sine nettsider og via nyhetsbrev. Alle kunder og kunde-ordrer online vil normalt bli oppført som abonnenter i mailinglistene/sms med gamle/nye/oppdaterte epostadresser/mobilnumre (må evt. sies opp uansett bortflytting/oppsigelse/ikke signert avtale). Det er kundens ansvar å sjekke at kundens emailadresse/mobilnummer er oppført i nyhetsbrevets database på kundesiden, evt. abonnere eller si opp på www.adata.no/din-info/

Kunden kan fritt si opp sin avtale med Adata, og kan når som helst benytte seg av andre og eksterne tjenester. Tjenester (domeneregistrering/abonnement, oppgraderinger, pakke-bestillinger o.a.) forhåndsfaktureres pr. 12 mnd (12 mnd bindingstid uansett oppsigelse/flytting), og vil ikke tilbakeføres til kunden. Dette gjelder også andre tjenester fakturert som Adata-kunde. Oppsigelse av domeneabonnement må gjøres skriftlig (se skjema) senest innen tre - 3 - måneder før selve utløpsmåned (mnd domenet ble registrert) for at ikke årsavgift til domeneautoritet og administrasjon kan bli belastet for den kommende årsperioden, samt domenekarantene (web & mail) før oppgjør blir ordnet. Ved utelatt betaling sendes kravet til lovregulert innkreving. Kunde må ved flytting av domene/webkonto til Adata selv sørge for evt. oppsigelse hos annen leverandør. Etter oppsigelse og/eller ønske om utfasing av domene(r), kan Adata endre domeneopplysninger og eierrettigheter for utfasing eller overtakelse eller videresalg av domene(r), hvis ikke annet ønskes fra domeneholder på oppsigelsetidspunkt. Etter oppsigelse av domene/web-abonnement (inkl. flytting fra Adata til andre leverandører), blir filer og mailkonti, databaser etc. fjernet fra server innen kort tid, hvis kunde ikke ber om å beholde filer ut perioden. Slike filer/konti kan ikke reetableres, og Adata fraskriver seg ethvert ansvar for tap av disse, jfr. kundens egne backup-rutiner. Kunder kan av salgs - og informasjonshensyn kontaktes pr. post/telefon/sosiale media/mail uansett abonnementsstatus, hvis ikke annet avtales.

For en rekke internasjonale domeneabonnement, er Adata forpliktet å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder hos leverandører og registry. Diverse com/net/org osv. - domener krever en bindingstid (transfer ikke mulig) før etter 60 dager. Dette kan imidlertid fritt gjøres etter nevnte frister. Proforma (.no) opprettes ved ordre hvor kunde via avtale og behov/hvor kunde ikke innen en gitt frist bekrefter ordre med genuint org.nr/PID-nummer (egenerklæring). Proforma innebærer leie av brukerrettigheter for .no-domener, og gir kunde rett til å benytte domenet til eget bruk innenfor regelverket (Norid) og betingelser Adata stiller. Proforma-kunde har førsterett til å bestille eierskifte for domenet hvis kunde stiller med gyldig organisasjonsnummer/PID godkjent hos Norid. Ved ugyldig org.nummer/PID og varsel (via Norid) om at no-domeneabonnent må overføre domenet til nytt org.nummer/PID, vil Adata konvertere domenet til Proforma-domene hvis svar/rettelse uteblir. Etter eventuelt avslag/ubesvart henvendelse om eierskifte for et domene, bortfaller retten til domenet. Ved mislighold av avtale eller betaling, gjelder samme vilkår som ellers hos Adata. For å unngå domenespekulasjon og/eller spekulering i lave registreringspriser/kampanjer hos Adata, for senere evt. videresalg/bortflytting etter 12 mnd, er det er tak på 20 - tyve -  domenenavn (parkering/reservering) pr. kunde (privatperson og organisasjon).

Webfiler lastet opp egenhendig/ved hjelp av ekstern designer til egen lagringsplass er kundens eiendom, og kan fritt benyttes/flyttes av kunden. Script utviklet/tilpasset av Adata til ulike nettfunksjoner, er Adatas eiendom og rettighetsbeskyttet/lisensbasert av Adata eller eksterne produsenter og rettighetshavere, og kan ikke flyttes fra Adatas serverforbindelser. De ulike web/mail-løsninger er abonnementsbaserte, og fjernes av Adata ved oppsigelse/flytting. Kunde forplikter seg til selv å overføre eventuelle kontofiler før evt. avslutning/endring av sitt kundeforhold med Adata. Etter avsluttet kundeforhold ved mislighold/flytting/oppsigelse, slettes samtlige filer tilhørende kunden. Adata fraskriver seg ethvert ansvar for tap av disse filene. Adata fraskriver seg ethvert ansvar for kundens tap ved sletting av domenekonti/overføring av domenekonti til registrar/autoritet hvis fornyelse ikke er betalt innen foreskrevet abonnementsfrist, eller flytting ikke er utført før abonnementsutløp for domenet.

Ved bruk at inkluderte tilleggsprogram, webløsninger eller annen VPS/serverleie med ekstern lisens, er bruker underlagt ekstern support hos de respektive leverandører, hvor annet ikke er definert. Eksterne script/moduler er IKKE tillatt å innstallere på egen hånd på Adatas servere eller eksterne tjenere, da script/moduler i serverpark er vurdert utfra sikkerhetshensyn og serverbelastning hos leverandør.

Adata forbeholder seg retten til å endre tjenestespesifikasjoner og retningslinjer beskrevet i kontrakten. Kunde må være myndig (over 18 år) som kontaktperson relatert til domene/webkonto. Kunden forplikter seg til å holde seg orientert om gjeldende policy via vårt nyhetsbrev, våre nettsider, tilhørende sosiale medier og bl.a. på www.adata.no/retningslinjer.htm
Eventuelle tvister reguleres i hht. retningslinjer og evt. lovregulert tvistebehandling innenfor verneting for Oslo.


1.05. Fakturering, angrefrist, domene-eierskap og betalingsforhold

Tjenestene, med unntak av diverse konsulent/programrelaterte tjenester, faktureres for 12 mnd. av gangen med tre mnd oppsigelsefrist. Faktura inneholder spesifikasjoner av tjenester, forfallsdato og informasjon om tiltak ved for sen betaling. Epost-faktura (PDF) sendes pr. email. Papirfakturering ilegges tillegg for portogebyr etter gjeldende satser. Betalingsmåter: Kortbetaling, Paypal, Vipps, bankkonto, EHF. Eventuelle kortfeil eller manglende vipps-betaling (og andre betalingsapper) omgjøres til vanlig fakturabetaling med standard satser. Angrerett gjelder ikke for domeneregistrering, da et domene er kundespesifikt, og etter registrering ikke igjen blir tilgjengelig for salg (via domenesøk) før etter en periode opp til 2 år, og at Adatas egne leverandørutlegg ikke refunderes til Adata. Registrering utføres også umiddelbart etter mottatt ordre fra kunde. Det samme gjelder allerede utført timeverk fra Adata, inkl. evt. utlegg til tredjepartsleverandør og kjøpte lisenser. Abonnement for tilleggstjenester utover domene og evt. etableringskostnader/timeverk faktureres forskuddsvis pr. 12 mnd, og refunderes ikke. Dette fordi abonnementskostnader og evt. lisenser hos Adata i mange tilfeller er forhåndsbetalt til leverandører uten mulighet til refundering (jfr. Angrerettslovens §12b).

Ved utelatt/misligholdt betaling (gjelder også utelatt fornyelsebetaling av årlig domene-abonnement og oppsigelse etter frist), har Adata etter forfall full eiendomsrett og disposisjonsrett over domenet, til videresalg til andre kunder eller avregistrering og utfasing av domenet (inkludert sletting av alle filer for web og mail), samt endring av kontakt, mail osv. Tilsendelse av auth info/passord for evt. flytting utleveres ikke før avtalt betaling er Adata i hende. Evt. endringer av eierforhold (eierskifte) og andre tiltak som må gjøres i hht. domeneautoriteter, belastes kunde til faste gebyrer. Ved misligholdt oppgradering eller andre tjenester (design m.v., se pkt. under), vil domene inkl. evt. webkonto stenges. Evt. allerede betalt registrering/abonnement vil trekkes fra økonomisk krav før dette sendes innkrevingsinstans og ytterligere inkassorutiner i henhold til norsk lov. Justeringer av tjeneste/prissatser reguleres uten varsel og i hht. leverandør - og årlig konsumprisindeksrelatert prisstigning i økonomien generelt.

Misligholdt betaling for tjenester vil imøtegås med påminnelse, gebyrbelagt varsel, inkassovarsel. Fører ikke purring frem, vil inkassopartner ta over fakturabehandlingen. Tjenester vil kunne stenges og gis status "stengt pga. misligholdt betaling" eller liknende ordlyd. Domene/webkonto med innhold vil fjernes/nedstenges, og må ved betaling opprettes på nytt til ordinære startkostnader. Dette gjelder også utført arbeid/webløsninger på eksterne servere/webhotell/presentasjoner. Adata fraskriver seg alt ansvar for stengning og sletting av tjenester/webkonti. Feilbetaling og/eller dobbelbetaling blir automatisk overført kreditt for gjeldende konto til neste abonnementsperiode, hvis ikke sum ønskes direkte tilbakeført. Fakturaavd. må da kontaktes. Ved behov for tidligere fakturakopier/bilag via egen/eksterne regnskapstjenester, beregnes gebyr for arbeidet avhengig av type.

Adata har intet ansvar for misbruk av kort av tredjepart, eller betalingsforsinkelse som følge av kortbruk, misbruk eller ethvert tap som følge av kortbetaling. Ved utenlands - eller annen gebyrbelagt betaling, må alle eventuelle valuta/bank-omkostninger betales av kunde i sin helhet. Ved feil i kortbetaling av nye ordrer, omgjøres bestillingen til ordinær fakturabetaling.

Domene-abonnement løper til det sies opp av kunden uavhengig av kundens endringer av hosting/DNS/flytting. Domene - og webkonto må sies opp skriftlig via www.adata.no/oppsigelse/ SENEST innen 3 mnd. før selve kontoutløp (domenets registreringsmåned), for ikke å bli belastet med ny domene-årsavgift. Før abonnementet på 12 måneder utgår, vil kunden automatisk faktureres for 12 nye måneder/årsabonnement. Domenefornyelse faktureres opp til 2-3 mnd. i forkant, med frist og informasjon for å beholde domenet. Dette for at Adata selv må ha tid til å fornye domenetjenesten hos de ulike domeneautoriteter/leverandører innen fristen. Etter oppsigelse og/eller flytting av domenet fra Adata, vil konto og alle filer fjernes fra våre servere innen 0-4 uker. Viktig: Ønsker kunde at webfiler/mail på Adatas server/DNS skal beholdes ut abonnementsperioden, må dette meddeles i god tid før flytting til annen leverandør eller samtidig med oppsigelsevarsel. Det er kundens ansvar å fornye sitt domene/abonnement, og å opplyse om evt. ny epost/fakturaadresse eller ekstern hosting av domenet. Evt. sletting av domene/mail/webfiler pga. for sen betaling av abonnement og/eller feil i kundeopplysninger/hostinginformasjon er kundens ansvar. Også gjennom forfalt/misligholdt betaling, og kommunikasjon om avslutning av abonnementet (uten oppsigelseskjema), kan domenenavn uten varsel avsluttes eller overføres eksternt/Adatas eierskap og videresalg. Adata fraskriver seg alt ansvar for stengning/transfer og sletting av tjenester/webkonti. Evt. reetablering av en konto (eks. innhold) faktureres etter gjeldende satser for etablering. Adata fraskriver seg i denne sammenhengen ethvert økonomisk og juridisk ansvar for avregistrerte domener (inkl. overførte/eierskiftede) og slettede mail/webfiler. Enkelte internasjonale, kundeoppsagte/ikke fornyede domener (via Adatas forhandlerstatus bl.a. hos hovedregistrar Enom o.a.) overføres til leverandør/hovedregistrar etter abonnementsutløp, med egne prissatser og policy (redemption) for reaktivering via Adata. Adata fraskriver seg ethvert ansvar for domener som overføres tilbake til hovedregistrar.

Tilleggstjenester må, hvis de ikke ønskes lenger, sies opp for ikke å faktureres for nye 12 mnd. når webkontoens hoved-abonnement skal fornyes hvert år, minimum 3 mnd. før hoved-abonnementets utløp.


2.01. Generelle betingelser (kontraktsendringer, datalagring, kommunikasjon, publisering og innhold)

Adatas retningslinjer og kontraktsvilkår kan endres når hensyn tilsier dette, utfra sentrale myndigheters pålegg, eksterne leverandørbetingelser og andre forhold som påvirker driften. Kunde plikter å holde seg informert om generelle retningslinjer og kontrakt, og kan lese informasjon om endringer via adata.no og epost-nyhetsbrev. Via sistnevnte plikter kunder å sette seg inn i endrede kontraktsvilkår og evt. gi beskjed hvis nye vilkår ikke godtas innen to (2) uker fra mottak. Ellers regnes det som juridisk samtykke av endringer. Domeneabonnement (alle domenetyper) som opphører enten ved oppsigelse eller misligholdt betaling/ikke fornyelse etter varsel om dette (herunder abonnenter som ikke har oppdatert korrekt kontaktinformasjon), gir Adata rett til å avregistrere/overta (juridisk eierskifte) domene(r) og tilby til andre interessenter. Kontrakt vil videreføres i sin helhet til evt. nye eierkonstellasjoner, fusjoner eller annen omstrukturering av Adata og nye eiere.

Kontakt/faktura/teknisk-informasjon: Datalagring i hht. gjeldende regler (GDPR) og retningslinjer lagt av norske myndigheter (Norid) og leverandører. Adata vil ikke spre/dele spesifikk kundedata til andre. Brukere av Adatas tjenester (web, e-handel m.v.) forplikter seg videre til å behandle egne kundedata i hht. GDPR og norsk lov. Registrering av domene/kundedata skjer utfra kriteria som Adata finner hensiktsmessig, både mht. email-kontakt, adresse, telefon - og navneforbindelse. Adata (eller partnere) er ikke ansvarlige for eventuelle brudd på rettigheter og/eller skade av enhver art som måtte forekomme i anledning kundes eller bindsledd mellom Adata og kundes registrering av et domene. .NO-domener: Endres domenekontakt sitt organisasjonsnummer i Brønnøysund - evt. PID-endring, kontaktinfo m.v., plikter domeneeier å varsle Adata om dette. Besvares ikke henvendelser etter purringer vedr. kontaktinfo som epostadresse, mobil o.a., kan Adata fase ut domenet og slette konto (inkl. web/mail/filer). Domene-endring (nytt org.nummer, PID, kontakt el.l.) faktureres med gjeldende satser beskrevet på Adatas hjemmeside. Ved oppsigelse eller ikke fornyet/betalt abonnement står Adata fritt i endring av juridisk kontakt/legal contact og fri overføring av domene etter abonnementsslutt. Domeneabonnenter vil normalt ha en egen autentiseringskode knyttet til domenet (auth code/epp kode - alt etter hvilken type domene det er). Ved flytting kan domeneeier be om denne koden fra Adata etter at domenet er sagt opp. Ved serverleie/bytte hos ekstern webtilbyder kan interninformasjon (inkl. bruker id/passord) videreformidles sammen med registreringsrettighet for domene til servertilbyderen, med påfølgende domeneansvar. I utgangspunktet er det innehaver av domenenavn som påser at årsavgift innbetales innen avtalefestet frist og utløp. Adata har intet erstatningsansvar hvis årsavgift ikke betales innen frist. Suppliers & NORIDs vedlikeholdsavgift behandles eksternt og vil løpe hvis kunde ikke sier opp sitt domene. Ved melding om ikke gyldig organisasjonsnummer / PID for .no-domener, vil informasjon sendes domeneabonnent og eier for å rette opp forholdet. Ved ubesvart respons/rettelse og fortsatt abonnementsfornyelse, konverteres domenet til Proforma-domene, med de rettigheter dette innebærer.

Adata serverdrift, publiseringsløsninger og webhotell: Adata tilbyr kun lagringsplass og design av hjemmesider med innhold som ikke rammes av norsk og internasjonal lov og nettbaserte retningslinjer for god webskikk, definert av bl.a. NORID og Adata som ansvarlig ISP med hensyn til markedsanseende og kunderelasjoner. Adata kan under visse omstendigheter omformulere eller redigere innhold av tekniske og/eller webskikk-relaterte hensyn, i positiv kontakt og koordinasjon med kunde og/eller kontakt for kunde. For norske domener gjelder sentrale bestemmelser utarbeidet av norske myndigheter og NORID. Masseutsendelse av mail og mailinglistebaserte utsendelser fra mailserver eller serverprogramvare for masseutsendelse av mail på webservere/databaser er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Adata.
For Adatas publiseringsløsninger, herunder egne hjemmesidepresentasjoner/webhotell og e-handelssystemer, inkluderes enkel support/manual knyttet til login og navigering i admin. Det inngår ikke i prisen egen opplæring i programmeringsspråk (herunder html o.l.), FTP/upload via eksterne program, standard tekstbehandling eller bildebehandling (via diverse progamløsninger) knyttet til web/publiseringsverktøy. For konsulenttjenester, forskuddsbetalt via avtalte kanaler, løper avsatt tid uavhengig av evt. avbrudd (ekskl. uforutsette forhold for kunde/Adata) og kan ikke deles opp. Dette gjelder både arbeids - og telefonmøter. Adata har ikke anledning til fremmedsupport på utstyr som kunder er i besittelse av, og som ikke fungerer med tjenester som er operative på servernivå. Dette pga. kapasitet, teknologi, risiko mht. ansvar og lisenisert support tilhørende leverandør og deres prdodusentavtaler med kunden. Kunde må derfor ta lokalt nettverks/program/maskin-problematikk opp med fremmedsupport på utstyr som kunder er i besittelse av, og som ikke fungerer med tjenester som er operative på servernivå. Dette pga. kapasitet, teknologi, risiko mht. ansvar og lisenisert support tilhørende leverandør og deres prdodusentavtaler med kunden. Kunde må derfor ta lokalt nettverks/program/maskin-problematikk opp med salgsstedet. Epostlagring og bruk av webmail/mailserver er i utgangspunktet mulig for relativt større mailfiler, men overskridelse utover 5 GB lagring for epostkonti er ikke tillatt pga. kapasitet og for tung load for visse systemer. Man må da slette/begrense mailkontoen på mailserver og heller laste mail ned lokalt til egen maskin. Backup må gjøres av kunde eller gjennom ordinær download til klient.

Adata er ikke ansvarlig for innhold på hjemmesider (tekst, bilder, video, audio), forwarding-destinasjon eller serverplass. Som leverandør plikter man å fjerne/stenge sider etter kundes henstilling og/eller nasjonale myndigheters henstillinger. Backup for serverware kjøres normalt regelmessig og minst månedlig. Generasjonsbackup eller backup på spesielle webløsninger (cms/shop-script m.v.) må gjøres av kunde, evt. avtales spesifikt med Adata. Som leverandør av webtjenester er ikke Adata ansvarlig - økonomisk eller på noe annen måte - for teknisk svikt, svikt i servertilkytning, båndkapasitet, ekstern servertilknytning (egen og forwarding), backupsvikt eller nedstengning som resultat av innhold, grafisk fremstilling, utdatering og fakturamessige forhold. Adata er ikke ansvarlig på noen måte for eventuelt utdatering eller endring av grafiske eller scriptrelaterte tjenester (server-teknologi, mysql/php-versjoner m.v.) på hjemmesider eller publiseringssystemer på senere tidspunkt etter at produksjon av nevnte tjenester er utført. Kunde/kundens webdesigner/konsulent sørger for egen backup - evt. via domenekontoens admin-panel. Spesielle avtaler mht. f.eks. daglig backup må evt. bestilles separat hos kundeservice. Dette kan også gjøres manuelt av kunde i eget Cpanel. Adata har ingen ansvar for tapte filer ved feilscripting og serverbrudd o.a. hvis bruker ikke har sørget for eget backup lokalt.

Kunde, evt. inkl. kundens webdesigner eller webbyrå, plikter å oppdatere både filer og scripts (CMS-løsninger, E-handel o.a.) med tanke på anti-hack programvare. Kontakt/formmail-skjema SKAL sikres med captcha og andre sperrer mot spam-misbruk. Benyttes eldre scripts og programmer må kunde sørge for at disse er oppdatert med siste sikkerhetsoppdateringer (gjelder også sider med åpen kildekode som er etablert av Adata). Scriptrettigheter og adgang mht. delte filer, passordbeskyttelse m.v. pliktes å settes til strengest mulige standard (gjelder også sider som er etablert av Adata). Hjemmesider som strider mot disse retningslinjer, vil bli bedt om å oppdatere sine script/evt. fjerne samtlige filer på webområdet. Ved oppdagelse av hackede sider, vil Adata serveradmin straks slette kontoen inkl. tillegg mht. statistikk/mail/ftp/databaser for å unngå at andre konti smittes. Liknende vil epostkonti som er hacket/mistenkt misbrukt, spammer/benytter over titalls kopi-adresser og/eller andre massemailingsfunksjoner, bli stengt/slettet. Adata fraskriver seg ethvert ansvar for sletting eller tapte filer som følge av dette eller slike angrep. Ved påvist hack attack plikter kunde å fjerne samtlige filer på webområdet, og etter at serveradmin har endret innloggingsID benytte oppdaterte og mer beskyttede script. Adata kan ved oppdaget spamming/hack uten forvarsel stenge/slette skadelige mailkonti/filer med skadeware (stengning/suspending). Adata fraskriver seg ethvert ansvar for slettede mailfiler da det er kundens ansvar å holde sin mail/web oppdatert med siste, sikre websystemer og sterke passord. Scripts: Emailprogram, tilleggstjenester, statistikk m.v. kan uten varsel endres og oppgraderes for konstant forbedring av tjenestetilbudet for kundene. Adata har intet ansvar for eksterne (frilans) designertjenester.
Webhotell (brukere/designere) som har konti som kjører mange og/eller meget ressurskrevende plugins (wp tillegg), script og/eller har meget høy trafikk og belaster server og andre domener kritisk i henhold til cpu usage, load o.a., er forpliktet å opplyse om disse forhold. Warnings/Varsler fra Adatas hostmaster vil inneholde tilbud om egne spesialløsninger (PRO, VPS, Dedikert). Alternativt må kunde avslutte/flytte sin konto med tilsvarende refundering av innbetalt abonnement.

Partnere og Forhandlere: Spesifisering av avtale gjelder for hver enkelt Agent. All form for nettpresentasjon må følge ordinære retningslinjer beskrevet i kontraktforhold (dette) for Adata. Engangssum for provisjon av salg og service inkluderer første års kundeforhold. Avtale kan uten varsel oppheves av Adata ved brudd på retningslinjer, betalingsforhold og/eller utfra virksomhetsendringer.


2.02. Personvernerklæring

Denne erklæring inneholder opplysninger du har krav på kunnskap om når det samles inn opplysninger fra Adata (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan man behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Henvendelser til Adata og ordrebehandling: Samtykke gis for å oppbevare kundedata* for nødvendig kommunikasjon, support og oppfølging. Adata innsamler lovlig informasjon fra besøkende på adata.no og tilhørende kundesites. Har du som bruker aktivert cookies i nettleser, vil pakkedata lagres midlertidig under besøk og bestilling, men fases ut etter loggført besøk. Bestillende kunder vil få innsamlet kundekritisk data* (navn, evt. org., adresse, epost, mobil, betalings/web-pakke-info og nødvendig admin-info for service/support) for kommersiell lagring. Lagring av data ligger innenfor norsk personvernlov og internasjonal lov (GDPR). Datalagring er utenfor aksess fra tredjepart, heller ikke videreformidling mht markedsføring o.l. Ved evt. fusjon/salg, vil dette formidles brukere. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykke kan trekkes tilbake ved henvendelse.

LUKK VINDU